Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Методика

 

Розумова діяльність учнів на уроках математики засобами дидактичної гри

 http://my-matematika.okis.ru/file/my-matematika/Rozumona_dialnist_na_urukash_matematiki.docx

Шкільне МО вчителів природничо математичного циклу предметів

http://my-matematika.okis.ru/file/my-matematika/shmo-matem.docx

 

 З методичної полички

Математика, 5 клас

Учитель — учителю

 

Олександр Істер, викладач кафедри математичних дисциплін Європейського університету, м. Київ

 

Наближається новий навчальний рік, в якому навчання математики п’ятикласників здійснюватиметься за новою програмою та новими підручниками. Вашій увазі пропонуються поради та методичні матеріали щодо вивчення математики в 5-му класі, надані О. С. Істером, автором одного з підручників для 5-го класу, що перемогли у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для учнів 5—9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Олександр Семенович Істер навчає дітей математики більше 20 років. І за цей час за його авторством вийшло друком 120 книжок, серед яких і підручники, і посібники для вчителя, і збірники завдань для тематичного контролю та Державної атестації.

 

Олександр Семенович Істер

 

Математика — наука, що дає можливість розв’язувати важливі прикладні задачі зручними й раціональними методами, є важливою складовою загальнолюдської культури. Якісне методичне й дидактичне забезпечення грає не останню роль у навчанні математики.

Підручник «Математика. 5 клас» (автор Істер О. С) відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, сучасній математичній науці, потребам і можливостям українського суспільства. Він створювався з урахуванням концепції математичної освіти в Україні, стандартів початкової і середньої освіти та інших державних документів, з додержанням найважливіших дидактичних принципів: науковості, доступності, наступності, систематичності навчання.

 

 

На допомогу вчителю в організації навчання математики в 5-му класі створено посібник «Математика. 5 клас. Книжка для вчителя» (автори Істер О. С., Баришнікова О. І., Карликова О. А.). Цей посібник містить розробки уроків з математики відповідно до підручника. Проте автори сподіваються, що посібник стане в нагоді й учителям, які викладають за іншими підручниками, та турботливим батькам, які прагнуть допомогти своїм дітям в оволодінні шкільним курсом математики.

 

Метою посібника є практична допомога вчителю у доборі додаткового дидактичного матеріалу та побудові такого уроку, який би відповідав сучасним вимогам. У посібнику для кожного уроку запропоновано одну з його можливих структур, що дасть змогу досить ефективно розподілити урочний час для різних видів навчальної діяльності, найбільш повно реалізувати можливості змісту підручника, досягти високої якості математичних знань учнів.

До кожної з тем курсу математики 5 класу сформульовано мету її вивчення та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, запропоновано орієнтовний розподіл навчального часу відповідно до програми з математики за новим Державним стандартом.

Орієнтовний розподіл навчального часу

(4 год на тижд, у І семестрі — 64 год, у ІІ семестрі — 76 год, разом — 140 год)

Тема

Кількість годин

Повторення вивченого в початковій школі

1

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел

11

Множення натуральних чисел. Степінь натурального числа. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею

12

Числові вирази. Буквені вирази та формули. Рівняння. Текстові задачі

12

Комбінаторні задачі та вправи на усі дії з натуральними числами. Відрізок та його довжина. Площина, пряма, промінь. Шкала. Координатний промінь

12

Кут та його величина. Види кутів. Многокутник та його периметр. Рівні фігури Трикутник. Види трикутників. Прямокутник. Квадрат. Площа прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

16

Дробові числа. Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Мішані числа. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

18

Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів. Порівняння і округлення десяткових дробів. Додавання і віднімання десяткових дробів

12

Множення і ділення десяткових дробів

20

Відсотки. Знаходження відсотків від числа. Знаходження числа за його відсотками. Масштаб. Середнє арифметичне, його використання для розв’язування задач практичного змісту. Середнє значення величини. Розв’язування текстових задач

14

Повторення

12

 

 

Програму розраховано на 140 академічних годин, тому посібник включає розробки 140 уроків (1 урок = 1 академічна година). Для кожного уроку виокремлено основні структурні елементи та визначено дидактичну мету. Кожен урок орієнтовано на раціональне поєднання різних видів навчальної діяльності учнів.

У посібнику за рахунок годин на повторення навчального матеріалу за 5 клас передбачено ситуацію, коли річне навчальне навантаження може виявитися трохи меншим від 140 годин, найчастіше на 2—3 год. Для такого випадку три уроки (№ 131, 136, 140) виділено як резервні, що дасть можливість учителю за необхідності виключити їх з календарного і поурочного планування.

Зупинимося детальніше на окремих структурних елементах уроку. Перевірку домашнього завдання бажано проводити на кожному уроці, особливо ретельно одразу після вивчення нової теми з метою з’ясування, наскільки добре учні засвоїли новий матеріал. Перед такою перевіркою або в разі, якщо таку перевірку планом уроку не передбачено, учитель обов’язково з’ясовує в учнів, чи були в них проблеми під час виконання домашньої роботи та вказує шляхи вирішення проблем.

Перевірку якості та систематичності виконання учнями домашніх завдань можна проводити в різний спосіб. Наприклад, під час планових перевірок зошитів, періодичність яких складає 1 раз на тиждень, або під час уроку, як правило, на його початку. Цей етап уроку має тривати не більше 5—10 хв. Під час перевірки домашнього завдання можна викликати до дошки одночасно кількох учнів для відтворення усіх етапів розв’язання завдань, які вимагають детального аналізу. Якщо такий аналіз не є обов’язковим, відповіді до домашніх вправ можна заслухати від учнів з місць. Поки учні записують розв’язання на дошці, з іншими учнями можна провести усний рахунок, опитування з теорії, перевірити відповіді до інших завдань. Якщо вправи нескладні, не вимагають детального аналізу, а відповіді до них є в кінці підручника, такі вправи можна не перевіряти на уроці, а переглянути лише під час планової перевірки зошитів. Учнів, які систематично якісно виконують домашні завдання, треба обов’язково відзначати та заохочувати.

Після тематичного оцінювання (завершення вивчення розділу) необхідно оцінити ведення зошита та виставити оцінки за цей вид роботи в журнал. Оцінка за ведення зошита повинна виставлятися до журналу не рідше, ніж раз на місяць.

З огляду на вікові особливості п’ятикласників та враховуючи необхідність формування їхніх обчислювальних навичок, бажано на початку кожного уроку приділити увагу усному рахунку, вправам для усного розв’язування або фронтальному опитуванню, що допоможе учням «включитися» в урок, сприятиме їхній пізнавальній активності та мотивації до навчання. Виконуючи усні вправи, учні набувають не лише міцних обчислювальних навичок, а й, насамперед, закріплюють теоретичні знання, тренують увагу і пам’ять, підвищують власну логічну й загальну математичну культуру. Оцінка за виконання усної вправи, активну участь у фронтальному опитуванні може бути складовою загальної оцінки за роботу на уроці.

Іншою важливою структурною складовою уроку є актуалізація опорних знань та способів діяльності. Цей етап уроку дасть змогу учням пригадати раніше вивчений матеріал, на основі якого засвоюватимуться нові знання, формуватимуться вміння, навички та способи дій, сприятиме психологічному налаштуванню на учнів на роботу. Актуалізацію знань та способів діяльності можна реалізувати через фронтальне опитування, математичні диктанти, усні вправи тощо.

Тему кожного уроку вчитель повідомляє та записує на дошці на початку заняття або під час переходу до роботи над новим матеріалом. При цьому важливо її чітко сформулювати, визначити завдання уроку й основні питання, які учні мають засвоїти на цьому уроці. Повідомлення теми, мети і завдань уроку сприяє підвищенню організаційної чіткості та цілеспрямованості уроку.

На етапі засвоєння нових знань та формування вмінь і навичок увагу слід приділити не лише поясненням вчителя, а й роботі з підручником. Учні мають не лише ознайомитися з текстом підручника, а й усвідомити зміст прочитаного, орієнтуючись у тому числі й на контрольні запитання в кінці параграфа. Учитель має раціонально поєднувати на уроці традиційні методи навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Використання мультимедійних засобів навчання, електронних засобів навчального призначення (ЕЗПН) допоможе інтенсифікувати процес навчання, створити ігрові ситуації, забезпечити зворотній зв’язок, урізноманітнити форми подання інформації і типи навчальних завдань, сприятиме унаочненню навчального матеріалу.

Підсумок уроку є невід’ємною складовою сучасного уроку. Учитель має повідомити учням, чи задоволений їхньою роботою, чи впоралися вони із запланованими завданнями, чи досягнуто мети уроку. Слід звернути увагу учнів на те, що вони добре засвоїли, а над чим ще необхідно попрацювати. Учитель має відзначити учнів, які добре працювали на уроці, оголосити оцінки за урок. Цей етап уроку має тривати не більше 3—5 хвилин. Завершується він повідомленням домашнього завдання, яке має обов’язково бути записане на дошці.

У розробках уроків враховано диференціацію вимог до учнів. Вправи початкового та середнього рівнів створюють основу для навантаження слабких учнів, забезпечують їх посильною роботою і формують позитивне ставлення до навчання математики. Для учнів, які виявляють інтерес до математики, можна пропонувати вправи достатнього та високого рівнів, індивідуальні завдання, завдання підвищеної складності. У пропонованих розробках уроків перелік вправ, рекомендованих для розв’язування на уроці та для домашніх завдань, доповнено рубрикою «Додатково» на випадок, якщо виникне необхідність довантажити учнів, які завчасно справилися із запланованими на урок завданнями. Запропоновані домашні завдання за змістом і обсягом є посильними для всіх учнів і відповідають встановленим нормам часу на їх виконання.

Ефективність процесу підвищення якості знань, умінь і навичок учнів значною мірою залежить від того, наскільки систематично й повно вчитель з’ясовує рівень засвоєння учнями навчального матеріалу. Для цього в посібнику пропонуються тексти математичних диктантів та навчально-діагностичних самостійних робіт, виконання яких сприятиме плануванню заходів з корекції знань.

Математичний диктант не займає багато часу на уроці, але часто є дуже показовим, оскільки допомагає виявити рівень оволодіння теоретичними знаннями, усним рахунком та опорними вміннями і навичками. Виконання математичних диктантів, розвиває уважність, сприйняття на слух, уяву та вміння коротко висловлювати власну думку. Перевірку математичних диктантів може здійснювати вчитель, а можуть і самі учні за відповідями, спроектованими на екран або записаними на звороті дошки. Самоперевірка або взаємоперевірка (учні, що сидять за однією або сусідніми партами, перевіряють роботи один одного) сприятимуть вихованню відповідальності та самоаналізу.

Повторювально-діагностична самостійна робота може проводитися як з метою контролю рівня засвоєння знань, так і з метою їх корекції. Оцінювати таку роботу чи ні, вирішує вчитель залежно від мети її проведення. Перевірка таких робіт подібна до перевірки математичних диктантів, але вчитель обов’язково має з’ясувати, яка частина класу припустилася тих чи інших помилок. І у разі, якщо помилки виявилися типовими, вжити заходів до корекції знань.

Основна перевірка рівня навчальних досягнень проводиться за результатами виконання самостійних та тематичних контрольних робіт. Самостійні та тематичні контрольні роботи, які заплановано в розробках уроків посібника, орієнтовано на зошит з друкованою основою «Математика. 5 клас. Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт». Відповіді до цих робіт містяться у відповідних уроках посібника.

 

Сам посібник містить дидактичні матеріали для перевірки рівня навчальних досягнень учнів: 18 самостійних та 10 тематичних контрольних робіт.

Для зручності користування посібником у назві кожної самостійної та тематичної контрольної роботи вказано тему, навчальні досягнення з якої перевіряються цією роботою. Для самостійних робіт використано позначення «С», для тематичних контрольних робіт – «ТКР», поряд з якими вказано номер роботи.

Тексти всіх робіт складено у чотирьох варіантах, що сприятиме самостійності виконання завдань та об’єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів.

Формат самостійних і контрольних робіт дасть змогу учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включено тестові завдання як закритої форми (з вибором однієї правильної відповіді), так і відкритої форми (на заповнення пропусків; з короткою відповіддю або з повним розв’язанням). Зокрема, завдання № 1 у самостійних та № 1—4 у тематичних контрольних роботах є завданнями закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми.

Завдання чотирьох варіантів кожної самостійної роботи розміщено на одному відрізному аркуші, по два варіанти з кожної його сторони.

Завдання кожної пари варіантів ТКР № 1—4, 6 та 7 розміщено у двох стовпцях на одному відрізному аркуші. Завдання кожного з чотирьох варіантів ТКР № 5 та ТКР № 8—10 розміщено на окремих відрізних аркушах.

Кожну самостійну роботу розраховано на 15—20 хв. Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів остаточний вибір часу, необхідного для виконання роботи, і кількості балів для оцінювання кожного завдання залишається за вчителем.

Орієнтовний розподіл завдань самостійної роботи за рівнями складності, формами завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано у таблиці 3.

Таблиця 3

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

3

2

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

3

3

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

3

4

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням або завдання з логічним навантаженням і короткою відповіддю

3

 

Кожну тематичну контрольну роботу розраховано на один урок (45 хв.).

Залежно від рівня класу або індивідуальних особливостей учнів, учитель може зменшувати кількість завдань у кожній ТКР, змінюючи при цьому кількість балів за деякі завдання в такий спосіб, щоб сумарна кількість балів дорівнювала 12.

Орієнтовний розподіл завдань тематичної контрольної роботи за рівнями складності, формами завдань та максимальною кількістю балів за кожне завдання, подано у таблиці 4.

Таблиця 4

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1, 2, 3

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1 за кожне завдання

4

Середній рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1

5, 6

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

1 за кожне завдання

7

Достатній рівень

Завдання з короткою відповіддю

2

8

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

2

9

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням або завдання з логічним навантаженням і короткою відповіддю

2

 

Під час оцінювання робіт завдання з вибором однієї правильної відповіді вважається виконаним правильно, якщо учень вказав лише одну літеру, якою позначено правильну відповідь. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо записано правильну відповідь (наприклад, число, вираз, корінь рівняння тощо). Завдання з повним розв’язанням вважається виконаним правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язання і дав правильну відповідь. При цьому вчитель може оцінити окремі етапи розв’язання завдань з короткою відповіддю або з повним розв’язанням, які учень виконав правильно, кількістю балів, меншою від максимально можливої за це завдання.

У зошиті передбачено місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткою відповіддю та для запису процесу розв’язування в завданнях з повним розв’язанням. За потреби учень може додатково використовувати чернетку. Перевірка учнівських записів вчителем у завданнях з короткою відповіддю не є обов’язковою.

Приклади самостійної та тематичної контрольної робіт наведено в додатках 1 і 2.

Після перевірки кожної письмової (самостійної або контрольної) роботи необхідно провести детальний її аналіз. Учитель має поінформувати учнів, яких саме помилок і у яких завданнях вони припустилися, продемонструвати правильне розв’язання цих завдань та вказати шляхи корегування знань. Учитель може застосовувати й інші форми аналізу письмових робіт.

Міністерство освіти і науки України у листі № 1/9-368 від 24.05.2013 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі» рекомендує в перші два місяці навчання давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок. У такому випадку вчитель може виставляти до журналу лише позитивні оцінки та за згодою учня.

Запропоновані плани уроків мають орієнтовний характер, тому вчитель може вносити необхідні корективи у хід і зміст уроку, враховуючи рівень навчальних досягнень учнів та їх психологічної готовності до навчання, добирати з пропонованого те, що вважатиме необхідним і корисним, або доповнювати новими вправами, яких в підручнику чимало.

Для зручності користування посібником у планах уроків після їх основних структурних елементів передбачено місце для нотаток, якщо в учителя виникне необхідність внесення змін та доповнень у хід уроку або відповідей до задач і вправ.

Автори сподіваються, що посібники «Математика. 5 клас. Книжка для вчителя » та «Математика. 5 клас. Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт» нададуть істотну допомогу вчителю в його нелегкій праці.

Додаток 1

С-3. Множення натуральних чисел. Властивості множення

(вставка 2 c. pdf)

Додаток 2

ТКР-1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел.

Додавання і віднімання натуральних чисел

(вставка 4 c. pdf)

Календарне планування  вивчення математики  в 5 класі

за підручником О. С. Істера.

(Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів.  Київ,  Ґенеза, 2013)

 

Орієнтовне поурочне планування (4 год на тиждень)

№ уроку

Тема уроку

Дата проведення

 

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

1

Повторення вивченого в початковій школі

 

2

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел   

 

3

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел    

 

4

Порівняння натуральних чисел  

 

5

Натуральні числа та їх порівняння.

 

6

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання 

 

7

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання 

 

8

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання 

 

9

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання 

 

10

Додавання та віднімання натуральних чисел.

 

11

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

 

12

Контрольна робота № 1   

 

13

Множення натуральних чисел 

 

14

Множення натуральних чисел 

 

15

Властивості множення 

 

16

Властивості множення 

 

17

Множення. Властивості множення.

 

18

Степінь натурального числа з натуральним показником 

 

19

Ділення натуральних чисел 

 

20

Ділення натуральних чисел 

 

21

Ділення з остачею

 

22

Піднесення до степеня і ділення натуральних чисел.

 

23

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

 

24

Контрольна робота № 2 

 

25

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

26

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

27

Рівняння

 

28

Рівняння

 

29

Текстові задачі 

 

30

Розв’язування текстових задач 

 

31

Розв’язування текстових задач 

 

32

Розв’язування текстових задач 

 

33

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь 

 

34

Розв’язування задач.

 

35

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

 

36

Контрольна робота № 3 

 

37

Комбінаторні задачі 

 

38

Комбінаторні задачі 

 

39

Вправи та задачі на всі дії з натуральними числами 

 

40

Вправи та задачі на всі дії з натуральними числами 

 

41

Відрізок та його довжина 

 

42

Відрізок та його довжина   

 

43

Промінь, пряма, площина   

 

44

Промінь, пряма. Координатний промінь

 

45

Координатний промінь. Шкала

 

46

Координатний промінь. Шкала.

 

47

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

 

48

Контрольна робота  № 4   

 

49

Кут. Види кутів  

 

50

Величина кута. Вимірювання та побудова кутів  

 

51

Величина кута. Вимірювання та побудова кутів  

 

52

Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників   

 

53

Прямокутник. Квадрат

 

54

Прямокутник. Квадрат

 

55

Трикутник. Прямокутник, квадрат. 

 

56

Рівні фігури

 

57

Площа прямокутника і квадрата

 

58

Площа прямокутника і квадрата

 

59

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

60

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

61

Об’єм прямокутного паралелепіпеда.

 

62

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

 

63

Контрольна робота № 5 

 

64

Узагальнення та систематизація знань. Підведення  підсумків першого семестру

 

 

 

 

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА

 

65

Звичайні дроби

 

66

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

67

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

68

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

 

69

Порівняння звичайних дробів з однаковими  знаменниками

 

70

Порівняння звичайних дробів з однаковими  знаменниками

 

71

Правильні і неправильні дроби

 

72

Правильні і неправильні дроби.

 

73

Мішані числа

 

74

Мішані числа

 

75

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

76

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

77

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

78

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

79

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

80

Додавання і віднімання мішаних чисел.

 

81

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

 

82

Контрольна робота №6

 

83

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

 

84

Зображення десяткових дробів на числовому промені.

 

85

Порівняння десяткових дробів.

 

86

Порівняння десяткових дробів.

 

87

Округлення натуральних чисел.

 

88

Округлення десяткових дробів.

 

89

Округлення натуральних чисел  і десяткових дробів

 

90

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

91

Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання

 

92

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

93

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

 

94

Контрольна робота №7

 

95

Множення десяткових дробів.

 

96

Множення десяткових дробів.

 

97

Множення десяткових дробів. Властивості множення.

 

98

Множення десяткових дробів. Правила множення і їх використання.

 

99

Множення десяткових дробів. Правила множення і їх використання

 

100

Окремі випадки множення десяткових дробів

 

101

Окремі випадки множення десяткових дробів.

 

102

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

103

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

104

Ділення десяткових дробів на 10, 100, …

 

105

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

106

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

107

Ділення чисел на десятковий дріб

 

108

Ділення чисел на десятковий дріб

 

109

Ділення чисел на десятковий дріб

 

110

Ділення чисел на десятковий дріб

 

111

Ділення чисел на десятковий дріб

 

112

Ділення чисел на десятковий дріб.

 

113

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

 

114

Контрольна робота №8

 

115

Поняття про відсотки

 

116

Знаходження відсотків від числа

 

117

Знаходження відсотків від числа

 

118

Знаходження відсотків від числа

 

119

Знаходження числа за його відсотками

 

120

Знаходження числа за його відсотками

 

121

Знаходження числа за його відсотками

 

122

Знаходження відсотків від числа і числа за його відсотками.

 

123

Середнє арифметичне

 

124

Середнє значення величини

 

125

Вправи на всі дії з десятковими дробами

 

126

Вправи на всі дії з десятковими дробами.

 

127

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

 

128

Контрольнаробота №9

 

 

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ

129

Вправи на всі дії з натуральними числами.

 

130

Вправи на всі дії з натуральними числами. Комбінаторні задачі

 

131[1]

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

132

Вправи із звичайними дробами

 

133

Вправи на всі дії з десятковими дробами

 

134

Вправи на всі дії з десятковими дробами

 

135

Кут, трикутник, прямокутник, квадрат

 

1361

Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда

 

137

Відсотки, середнє арифметичне

 

138

Підсумкова контрольна робота №10

 

139

Аналіз результатів контрольної роботи

 

1401

Підсумковий урок

 

 

 [1]Резервний урок (у випадку, якщо кількість навчального часу у навчальному році буде меншою від 140 год)


 

Зауваження і пропозиції автор просить надсилати на e-mail: ister@i.com.ua. Сторінка автора в Інтернеті: ister.in.ua


На поетичну сторінку добавлено нові вірші


26.11.2014

на сторінку математика добавлено урок у 5 класі "Когмбінаторні задачі"5 клас 

урок - казка

На сторінку математика добавлено узагальнюючий урок у 8 класі по темі "Квадратні рівняння"

10.08.2014

На поетичну сторінку добавлено нові вірші


Перший урок 2014-2015 н.р

На сторінку Класний керівник додано розробку першого уроку "Україна - єдина країна" із супроводжуючим матеріалом

Портал 

Академії
Інноваційна математика
Каталог - Сайти шкіл та освітніх закладів
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Лічильник відвідувань сайту

К началу

Flag Counter